Deklaracja dostępności

Opublikowano: 2021-03-25 18:48, Numer artykułu: 31187

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 30 Specjalnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP.

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-03-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-17

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Zespół Szkół Nr 30 Specjalnych
ul. Jesionowa 3a
85-149 Bydgoszcz
tel.: 523730623
e-mail: zs30@edu.bydgoszcz.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ilona Zygadłozs30@edu.bydgoszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 523730623. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1.      Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.
Wejście główne posiada dostęp w postaci podjazdu, który umożliwia wjazd do szkoły.
Wejście od boiska umożliwia dostęp (podjazd) do sali gimnastycznej.
2.      Dostępność korytarzy, schodów i wind.
Szkoła posiada windę. Dostępne są wszystkie piętra. W budynku na I, II i III piętrze znajdują się toalety dla osób z dysfunkcją narządu ruchu.
3.      Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.
Szkoła nie posiada pochylni, platformy, nie stosuje informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
4.      Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
Na terenie szkolnym jest ogólnodostępny parking dla pracowników szkoły. Dla osób z dysfunkcją ruchu parkowanie dozwolone jest przed wejściem głównym przy podjeździe.
5.      Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).
Nie ma ograniczeń.
6.      Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.
Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. Korytarze, sale, szkolne sprzęty posiadają oznaczenia komunikacji wspomagającej i alternatywnej.
7.      W indywidualnych przypadkach osobom ze szczególnymi  potrzebami, Szkoła umożliwia dostęp alternatywny poprzez wsparcie innej osoby ( pracownika szkoły ) bądź  zastosowanie wsparcia technicznego.