Obowiązek informacyjny

 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z nauczaniem zdalnym w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Jesionowej 3a. 
2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:iod@um.bydgoszcz.pllub pisemnie na adres administratora danych.
3. Państwa dane osobowe i dane osobowe dzieci przetwarzane są w celu zapewnienie ciągłości kształcenia uczniów i wychowankówna podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydanych przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzeń.
4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane przez firmę Microsoft będąca właścicielem wykorzystywanej platformy Office 365 oraz inne firmy z nią współpracujące,zgodnie z obowiązującymi regulaminami oraz politykami prywatności dostępnymi pod adresem: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wynikający z przyjętych regulacji prawnych stanowiących podstawę przetwarzania. 
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
a) Dostępu do swoich danych osobowych.
b) Poprawiania swoich danych osobowych.
c) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
d) Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku:

      I. zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,

      II. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Szkołę w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

      III.wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
e) Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Pani / Pana dane osobowe  nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
9. Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego.

 

 

                                                                       ****************************

 

Zgodnie z art. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy, ul. Jesionowa 3a, reprezentowany prez Ilonę Zygadło - Dyrektora szkoły tel: 52/373-06-23, mail:zs30@edu.bydgoszcz.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: p. Beata Michalska, mail: iod@um.bydgoszcz.pl

3. Dane osobowe Pana/i/ ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit., c ogólnego rozporządzenia j/w o chronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie - Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

4. Pana/i/ ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Instrukcji kancelaryjnej.

5. Posiada Pan/i/ prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługije prawo do wniesienia skargi do rganu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.