Regulamin RR

Opublikowano: 2019-01-02 18:40, Numer artykułu: 8940

REGULAMIN RADY RODZICÓW

przy Zespole Szkół nr 30 Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego

w Bydgoszczy ul. Jesionowa 3a, 85-149 Bydgoszcz

 

Rada Rodziców – Przedszkole Miejskie

 

Bydgoszcz,  12.10.2023

REGULAMIN RADY RODZICÓW

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 30 SPECJALNYCH W BYDGOSZCZY

I.  Postanowienia ogólne

§ 1.

Rada Rodziców  powołana  zostaje  na  podstawie  art.53 i art.54 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Dz.U. 95/91 poz.425 (z późniejszymi zmianami) i stanowi reprezentację ogółu rodziców uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy.

Rada   Rodziców   jest   organizacją   wewnątrzszkolną,    która   może   występować  do  dyrektora i nauczycieli, a także do organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

§ 2.

Podstawą prawną działania Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy jest:

 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami (tekst jednolityDz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 97 z 2006 r.,poz. 674 z późniejszymi zmianami).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.05.2001 r. w sprawie ramowychstatutów  publicznego  przedszkola  i  publicznych  szkół   (Dz. U. Nr 61 z 2001 r., poz. 624 i Dz. U. Nr 10 z 2002 r., poz. 96 z późniejszymi zmianami).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24.04.2002 r. w sprawiewarunków  i  trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania (Dz. U. Nr 69 z 2002 r., poz. 635 z późniejszymi zmianami).
 5. Statut Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy.

§ 3.

Niniejszy regulamin określa cele, zadania, kompetencje i organizację Rady Rodziców.

II.  Cele Rady rodziców

Celem Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy jest :

 • zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania, pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku,
 • prezentowanie wobec dyrektora Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych, nauczycieli, władz oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły,
 • upowszechnianie wśród rodziców, przy współpracy z organizacjami oświatowospołecznymi, wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
 • zachęcanie  rodziców  do czynnego  udziału  w realizacji  programu nauczania, wychowania i opieki oraz udzielanie pomocy materialnej szkole w tym zakresie.

III.  Zadania i kompetencje Rady Rodziców

§ 1.

Współudział w realizacji zadań ogólnoszkolnych, a przede wszystkim:

 • organizowanie rodziców do realizacji planu rozwoju szkoły,
 • organizowanie prac społecznych rodziców i środowiska społecznego na rzecz szkoły,
 • organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami,
 • wyrażanie opinii o pracy nauczyciela, któremu dyrektor ustala ocenę dorobkuzawodowego za  okres  stażu   (w  terminie  14  dnia  od  daty  otrzymania  zawiadomienia od  dyrektora o dokonywanej ocenie; brak przedstawienia opinii przez Radę Rodziców nie wstrzymuje postępowania oceniającego prowadzonego przez dyrektora).

§ 2.

Współpraca z dyrektorem szkoły, jego zastępcą oraz nauczycielami w podnoszeniu poziomu nauczania, a przede wszystkim:

 • opiniowanie i zatwierdzanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lubwychowania szkoły,
 • opiniowanie projektu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

§ 3.

Współpraca w rozszerzaniu i pogłębianiu oddziaływań wychowawczych szkoły i rodziny, a przede wszystkim:

 • informowanie ogółu rodziców (opiekunów) o możliwościach organizowania czasuwolnego uczniów po zajęciach lekcyjnych na terenie szkoły,
 • współudział   w   organizowaniu   zajęć   pozalekcyjnych   rozwijających  zainteresowaniai uzdolnienia uczniów,
 • wspieranie Samorządu Uczniowskiego,
 • udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowejuczniów,
 • rozwijanie, przy pomocy nauczycieli i innych specjalistów, poradnictwa wychowawczegodla rodziców,
 • udzielanie szkole pomocy materialnej na rzecz rozwoju pracy wychowawczej z dziećmi imłodzieżą.

§ 4.

Współudział w realizacji zadań opiekuńczych szkoły, a przede wszystkim:

 • udział w dokonywaniu analizy potrzeb uczniów w zakresie opieki i wypracowywaniuprogramu ich zaspokojenia,
 • udział w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszenia poziomuhigieny, utrzymania ładu i porządku.

IV. Organizacja Rady Rodziców

§ 1.

Radę Rodziców stanowią przedstawiciele rodziców wybrani we wszystkich oddziałach szkoły, po jednym przedstawicielu z każdej klasy.

§ 2.

Rada Rodziców na pierwszym zebraniu rodziców wybiera co najmniej trzyosobowe Prezydium Rady Rodziców, stanowiące wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców, w następującym składzie:

 • Przewodniczący,
 • Zastępca Przewodniczącego,
 • Skarbnik.

§ 3.

W celu kontroli działalności finansowej Prezydium, Rada Rodziców wybiera ze swojego grona trzyosobową Komisję Rewizyjną w składzie: Przewodniczący i dwóch członków.

§ 4.

Uchwały Rady Rodziców i jej ogniw zapadają w głosowaniu jawnym. Decyduje zwykła większość głosów czyli, gdy więcej osób biorących udział w głosowaniu opowiada się za wnioskiem, aniżeli przeciw wnioskowi. Głosy wstrzymujące nie są wliczane do wyniku. Głosowanie może odbyć się zarówno w trakcie zebrania na terenie szkoły, jak i z wykorzystaniem dostępnych platform internetowych. Prezydium Rady Rodziców odpowiednio wcześniej informuje o terminie i sposobie głosowania.

Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującymi przepisami szkolnymi lub interesem szkoły i mogą w swoich konsekwencjach wywołać ujemne skutki społeczne, Dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie i bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, przedstawia do decyzji organowi sprawującemu nadzór nad szkołą.

§ 5.

Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.

§ 6.

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora i prezydium rady, Rada Rodziców może przedłużyć swoją kadencję na następny rok.

§ 7.

Członkowie Prezydium Rady Rodziców niewywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przez Radę Rodziców przed upływem kadencji.

§ 8.

Na miejsce ustępujących lub odwołanych członków Prezydium Rady Rodziców na zebraniu rocznym rodziców wybierani są nowi członkowie.

§ 9.

Ustępujące Prezydium Rady Rodziców powinno otrzymać absolutorium na podstawie sprawozdania Przewodniczącego oraz opinii Komisji Rewizyjnej.

§ 10.

Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady Rodziców.

§ 11.

Członkowie Rady Rodziców i jej ogniw pełnią swoje funkcje honorowo i nieodpłatnie.

§ 12.

Członkowie Rady Rodziców upoważniają Prezydium Rady Rodziców do opiniowania wyłącznie próśb dot. finansów mieszczących się w ramach preliminarza wydatków na dany rok szkolny (inne wydatki poddawane są głosowaniu przez Radę Rodziców na zasadach określonych w pkt. IV §4).

V. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy

§ 1.

Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z:

 • dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,
 • dochodów osiąganych z imprez organizowanych przez Radę Rodziców,
 • darowizn.

§ 2.

Propozycje wysokości dobrowolnej składki rodziców Rada Rodziców i jej Prezydium ustala na początku każdego roku szkolnego. Wyżej wymieniona dobrowolna składka na po jej wpłaceniu nie podlega zwrotowi.

§ 3.

Preliminarz wydatków w każdym roku szkolnym Prezydium Rady Rodziców ustala na swoim pierwszym posiedzeniu.

§ 4.

Wpływy i wydatki środków finansowych Rady Rodziców podlegają rejestracji przez skarbnika np. w formie tabeli, zeszytu, itp.  - dotyczy wpłat/wypłat gotówkowych.

W przypadku gdy skarbnik  nie przyjmuje wpłat gotówkowych potwierdzeniem wpłat i wypłat, jak również opłat bankowych jest wydruk z rachunku bankowego w postaci wyciągu, przy czym wydatki, za wyjątkiem opłat bankowych, muszą być poparte odpowiednimi dokumentami.

§5.

Środki na koncie Rady Rodziców należą do całej Rady Rodziców i nie są przypisane do osoby wpłacającej.

Wyjątek od tej reguły stanowią środki wpłacone na potrzeby konkretnej klasy/konkretnego wydarzenia (a) cel określony jest w tytule wpłaty, b) Prezydium Rady Rodziców zostaje poinformowane o celu danej wpłaty w jak najbliższym terminie jej dokonania). W takiej sytuacji dana kwota nie jest brana pod uwagę na inne wydatki, ale jest traktowana jako kwota do wykorzystania w konkretnym, wskazanym celu.

§ 6.

Zgromadzone środki finansowe Rada Rodziców może przeznaczyć na:

 • imprezy szkolne
 • nagrody dla uczniów
 • wycieczki szkolne
 • ponadstandardowe wyposażenie szkoły i ponadstandardowe środki dydaktyczne (pod warunkiem, że planowane zakupy ze środków zgromadzonych przez Radę Rodziców nie zastępują niezbędnych wydatków na ten cel zapewnianych przez organ prowadzący) i ich zakup nie powoduje dodatkowych zobowiązań finansowych dla szkoły,
 • inne cele związane ze wspieraniem działalności statutowej szkoły (pod warunkiem, że planowane zakupy ze środków zgromadzonych przez Radę Rodziców nie zastępują niezbędnych wydatków na ten cel zapewnianych przez organ prowadzący) i po uprzednim ich omówieniu przez Radę Rodziców.

VI.  Postanowienia końcowe

§ 1.

Działalność Rady Rodziców musi być zgodna z obowiązującymi przepisami.

§ 2.

Regulamin Rady Rodziców musi być zgodny z postanowieniami Statutu Szkoły.

§ 3.

Rada Rodziców oraz Prezydium Rady Rodziców sporządzają protokół z każdego swojego zebrania lub posiedzenia.

§ 4.

Prezydium Rady Rodziców posługuje się pieczęcią o treści:

RADA RODZICÓW

przy Zespole Szkół nr 30 Specjalnych ul. Jesionowa 3A 85-149 Bydgoszcz

§ 5.

Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzone wyłącznie po ich przedyskutowaniu na forum Rady Rodziców i przeprowadzeniu głosowania.

§6.

Regulamin   wchodzi   w życie   z  dniem  podjęcia  uchwały  przez  Radę  Rodziców.