Regulamin RR

Opublikowano: 2019-01-02 18:40, Numer artykułu: 8940

REGULAMIN RADY RODZICÓW

przy Zespole Szkół nr 30 Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego

w Bydgoszczy ul. Jesionowa 3a, 85-149 Bydgoszcz

 

Rada Rodziców – Przedszkole Miejskie

 

Bydgoszcz, 11.09.2014r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Rada Rodziców powołana zostaje na podstawie art.53 i art.54 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. Dz.U.95/91 poz.425 (z póź. zmianami) i stanowi reprezentację ogółu rodziców uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy.

§ 2.

Podstawą prawną działania Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy jest:

 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 97 z 2006 r., poz. 674 z późniejszymi zmianami).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 z 2001 r., poz. 624 i Dz. U. Nr 10 z 2002 r., poz. 96 z późniejszymi zmianami).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24.04.2002 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania (Dz. U. Nr 69 z 2002 r., poz. 635 z późniejszymi zmianami).
 5. Statut Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy.

§ 3.

Nad pracami Rady Rodziców, w tym działalnością finansowo – gospodarczą, nadzór merytoryczny i kontrolny sprawuje Dyrektor Zespołu Szkół lub upoważniona przez niego osoba oraz przełożeni Dyrektora Zespołu Szkół ze szczebla organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 4.

Niniejszy regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców.

II. CELE RADY RODZICÓW

Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną stanowiącą reprezentację rodziców uczniów, której celem jest:

§ 1.

Zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania, pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku.

§ 2.

Prezentowanie wobec Dyrektora Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych, nauczycieli, władz oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły.

§ 3.

Upowszechnianie wśród rodziców, przy współpracy z organizacjami oświatowo -społecznymi, wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo – wychowawczych rodziny.

§ 4.

Zachęcanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki oraz udzielanie pomocy materialnej szkole w tym zakresie.

III. ZADANIA RADY RODZICÓW

§ 1.

Współudział w realizacji zadań ogólnoszkolnych, a przede wszystkim:

 • organizowanie rodziców do realizacji planu rozwoju szkoły,
 • organizowanie prac społecznych rodziców i środowiska społecznego na rzecz szkoły,
 • współuczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły w zakresie środków zgromadzonych przez Radę Rodziców oraz podejmowanie działań służących zwiększaniu funduszy szkolnych,
 • organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami,
 • wyrażanie opinii o pracy nauczyciela, któremu Dyrektor ustala ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.
 • Rada Rodziców przedstawia swoją opinię w terminie 14 dni od daty zawiadomienia przez Dyrektora o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.
 • Rada Rodziców może nie przedstawić opinii co nie wstrzymuje postępowania oceniającego prowadzonego przez Dyrektora.

§ 2.

Współpraca z Dyrektorem szkoły, jego zastępcą oraz nauczycielami w podnoszeniu poziomu nauczania, a przede wszystkim:

 • opiniowanie i zatwierdzanie programu wychowawczego szkoły,
 • opiniowanie i zatwierdzanie programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska,
 • pomoc w organizowaniu pracy uczniowskich kół przedmiotowych oraz kół zainteresowań,
 • wsparcie w procesie wzbogacania wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne.

§ 3.

Współpraca w rozszerzaniu i pogłębianiu oddziaływań wychowawczych szkoły i rodziny, a przede wszystkim:

 • informowanie ogółu rodziców (opiekunów) o możliwościach organizowania czasu wolnego uczniów po zajęciach lekcyjnych na terenie szkoły
 • współudział w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
 • pomoc wychowawcza i finansowa Samorządowi Uczniowskiemu
 • udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej uczniów,
 • rozwijanie, przy pomocy nauczycieli i innych specjalistów, poradnictwa wychowawczego dla rodziców,
 • wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów szkolnych w oparciu o tradycje środowiska i regionu,
 • udzielanie szkole pomocy materialnej na rzecz rozwoju pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

§ 4.

Współudział w realizacji zadań opiekuńczych szkoły, a przede wszystkim:

 • udział w dokonywaniu analizy potrzeb uczniów w zakresie opieki i wypracowywaniu programu ich zaspokojenia,
 • pomoc szkole i organizacjom młodzieżowym w organizowaniu wypoczynku w czasie ferii szkolnych, w dniach wolnych od zajęć,
 • udział w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszenia poziomu higieny, utrzymania ładu i porządku.

IV. ORGANIZACJA RADY RODZICÓW

§ 1.

Radę Rodziców stanowią przedstawiciele rodziców wybrani we wszystkich oddziałach szkoły po jednym przedstawicielu z każdej klasy.

§ 2.

Rada Rodziców na pierwszym zebraniu rodziców wybiera co najmniej trzyosobowe Prezydium Rady Rodziców stanowiące wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców, w następującym składzie:

 • Przewodniczący,
 • Zastępca Przewodniczącego,
 • Sekretarz.

§ 3.

W celu kontroli działalności finansowej Prezydium, Rada Rodziców wybiera ze swojego grona trzyosobową Komisję Rewizyjną w składzie: Przewodniczący i dwóch członków.

§ 4.

Wybory do organów, o których mowa w §2 i §3 są tajne.

§ 5.

Uchwały Rady Rodziców i jej ogniw zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

§ 6.

Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującymi przepisami szkolnymi lub interesem szkoły i mogą w swoich konsekwencjach wywołać ujemne skutki społeczne, Dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie i bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, przedstawia do decyzji organowi sprawującemu nadzór nad szkołą.

§ 7.

Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.

§ 8.

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Dyrektora i Prezydium Rady, Rada Rodziców może przedłużyć swoją kadencję na następny rok.

§ 9.

Członkowie Prezydium Rady Rodziców niewywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji na zebraniu klasowym rodziców lub przez Radę Rodziców.

§ 10.

Na miejsce ustępujących lub odwołanych członków Prezydium na zebraniu rocznym rodziców wybierani są nowi członkowie.

§ 11.

Ustępujące Prezydium Rady Rodziców powinno otrzymać absolutorium na podstawie sprawozdania Przewodniczącego oraz opinii Komisji Rewizyjnej.

§ 12.

Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady Rodziców.

§ 13.

Członkowie Rady Rodziców i jej ogniw pełnią swoje funkcje honorowo i nieodpłatnie.

§ 14.

Członkowie Prezydium Rady Rodziców upoważniają Przewodniczącego do opiniowania próśb mieszczących się w ramach preliminarzu wydatków na dany rok szkolny.

V. ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY

§ 1.

Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z:

 • dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,
 • dochodów osiąganych z imprez organizowanych przez Radę Rodziców,
 • darowizn.

§ 2.

Propozycje wysokości dobrowolnej składki rodziców Rada Rodziców i jej Prezydium ustala na początku każdego roku szkolnego.

§ 3.

Preliminarz wydatków w każdym roku szkolnym Prezydium Rady Rodziców ustala na swoim pierwszym posiedzeniu.

§ 4.

Prezydium Rady Rodziców może postanowić o zmianie struktury wydatków.

§ 5.

Wpływy i wydatki środków finansowych podlegają rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowo-księgowymi.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1.

Działalność Rady Rodziców musi być zgodna z obowiązującymi przepisami.

§ 2.

Regulamin Rady Rodziców musi być zgodny z postanowieniami Statutu Szkoły.

§ 3.

Rada Rodziców oraz Prezydium Rady Rodziców sporządzają protokół z każdego swojego zebrania lub posiedzenia.

§ 4.

Prezydium Rady Rodziców posługuje się pieczęcią o treści:

 

RADA RODZICÓW

przy Zespole Szkół nr 30 Specjalnych

ul. Jesionowa 3A

85-149 Bydgoszcz

§ 5.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez zebranie Rady Rodziców i zatwierdzenia go przez Dyrektora Zespołu Szkół.

 

Niniejszy regulamin został uchwalony w dniu 10 września 2014 r. i zatwierdzony przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy w dniu 11 września 2014r.