Rekrutacja do Szkoły Podstawowej

Opublikowano: 2024-03-01 19:46, Numer artykułu: 79320

Zasady rekrutacji do klas 1 szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez miasto Bydgoszcz na rok szkolny 2024/2025.

Rekrutacja do klasy 1 szkoły podstawowej specjalnej dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (dzieci z niepełnosprawnością intelektualną bądź niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną jest niepełnosprawność intelektualna) prowadzona jest w następujących placówkach:

  • SOSW nr 3  - Graniczna 12
  • ZS NR 30 Specjalnych– Jesionowa 3a
  • ZS NR 31 Specjalnych – Fordońska 17

WNIOSEK MOŻNA ZŁOŻYĆ TYLKO W JEDNEJ Z WYŻEJ WYMIENIONYCH SZKÓŁ.

Harmonogram przyjmowania uczniów do ww. szkół na rok 2024/2025:

  • do 22 marca br. przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły specjalnej - wymagane jest dołączenie do wniosku kopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego aktualnie posiadanego przez ucznia oraz zaświadczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o rozpoczętym procesie diagnostycznym
  • do 10 kwietnia br. informacja od dyrektorów szkół dla kandydatów zakwalifikowanych
    i niezakwalifikowanych;
  • do 26 kwietnia br. potwierdzenie przez rodziców woli zapisu ucznia w szkole, do której zostało zakwalifikowane
  • między 29 kwietnia a 10 maja br. ewentualna rekrutacja uzupełniająca

 

Niezwłocznie po otrzymaniu aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego rodzic / opiekun prawny winien dostarczyć je do szkoły (ostateczny termin: 19 sierpnia).

Przyjmowanie kandydatów zamieszkałych poza Bydgoszczą możliwe będzie
w przypadku wystąpienia wolnych miejsc, po 20 sierpnia (z wyłączeniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 – z uwagi na pobyt w internacie).

W przypadku braku wolnych miejsc rodzic/prawny opiekun może złożyć wniosek do Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy  o wskazanie miejsca
w innej placówce.

Jeśli szkoła dysponuje wolnym miejscem uczeń (wychowanek) może być przyjęty do szkoły lub placówki specjalnej także poza terminem określonym w harmonogramie.
O przyjęciu ucznia decyduje dyrektor szkoły lub placówki.

            Kandydatów na uczniów mieszkających poza Bydgoszczą obowiązuje procedura kierowania: z wnioskiem o skierowanie ucznia do szkoły specjalnej w Bydgoszczy występuje starosta powiatu właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata. Wniosek jest rozpatrywany w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy. Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu z upoważnienia Prezydenta Miasta Bydgoszczy, po analizie stanu wolnych miejsc, kieruje ucznia do szkoły specjalnej.


Pliki do pobrania: